Hà Nội sắp ban hành quy định về đấu giá đất đai trong nước

Được biết, quy định mới này nhằm thay thế Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/09/2014 của UBND TP .

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã thông báo chấp thuận các đề xuất về dự thảo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sắp ban hành
Hà Nội sắp có quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử
dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn.

Nội dung Thông báo số 27/TB-UBND nêu rõ, UBND TP Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 12357/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/12/2016 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2591/STP-VBPQ ngày 27/12/2016 về ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, trên cơ sở tình hình thực tiễn về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nắm bắt các quy định của Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực từ 01/07/2017 để bổ sung và hoàn thiện dự thảo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Hà Nội, báo cáo UBND TP trước ngày 8/2 tới.

Được biết, quy định mới này nhằm thay thế Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/09/2014 của UBND TP Hà Nội.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *